Algemene Voorwaarden FDTS
Versie 03-2021

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
 2. De in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 3. De overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 4. De verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 5. De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 6. De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 7. De opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 8. De reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 9. De garantie: garantie die door de verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen B.V. FDT Sportscars B.V. (hierna: FDT Sportscars B.V. of verkoper) en de koper of opdrachtgever waarbij FDT Sportscars B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven en van toepassing voor de medewerkers van FDT Sportscars B.V. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door de koper en/of opdrachtgever vastgestelde voorwaarden en/of bepalingen, en/of het afwijken van de FDT Sportscars B.V. Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij tussen FDT Sportscars B.V. en koper en/of opdrachtgever een schriftelijke overeenstemming wordt gesloten omtrent nieuwe, en/of afwijkende voorwaarden en/of bepalingen.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: B.V. FDT Sportscars B.V.
Vestigings- & bezoekadres:
De Steiger 101A-K
1351AJ Almere
Telefoonnummer: 0615216973

Openingstijden en bereikbaarheid:
Maandag t/m zondag op afspraak
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: sales@fdtsportscars.com

KvK-nummer: 72421541
RDW erkenning met bevoegdheid tenaamstelling voertuigen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De offertes en aanbiedingen van FDT Sportscars B.V. zijn vrijblijvend en niet bindend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of gewijzigd is en/of indien redelijkerwijs kan worden vastgesteld dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de aanvrager duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze zijn verwoordt in de overeenkomst (Overeenkomst kan zijn: Koopovereenkomst, Zoekopdracht of Consignatie Opdracht). Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief een specificatie van de belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering en een specificatie van de werkzaamheden t.b.v. het gereed maken voor de aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs kan toepassen;
  6. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  7. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overkomst op lange termijn.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding en overeenstemming van de prijs en de overige gestelde voorwaarden, tussen koper en/of opdrachtgever en FDT Sportscars B.V. De overeenkomst kan zijn de Koopovereenkomst, Zoekopdracht of Consignatie opdracht. De uitgangspunten voor Zoek- en Consignatie Opdrachten worden in het gelijknamige document vastgelegd. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel digitaal, te worden vastgelegd en geaccordeerd. Dit kan door middel van bevestiging per e-mail maar ook door middel van een persoonlijk geschreven handtekening door zowel de koper als de verkoper. Een Koopovereenkomst kan eveneens per e-mail worden bekrachtigd en wordt bij levering van het voertuig nogmaals bekrachtigd door het tekenen van de koopovereenkomst. Een kopie van iedere Overeenkomst wordt door FDT Sportscars bewaard. Tenzij anders overeengekomen gelden er geen garanties op overeenkomsten.

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • De omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • De afleveringskosten van de auto;
 • De eventuele aanvullende te maken kosten;
 • Eventuele aanvullende afspraken met het oog op een Zoekopdracht of Consignatie verkoop.

 

Artikel 6 – Bedenktermijn

Op overeenkomsten met FDT Sportscars B.V. gelden geen bedenktermijnen. Bij het plaatsen van een Zoekopdracht worden direct kosten gemaakt door handelspartners in te schakelen. Wel kunnen er afspraken worden gemaakt over restitutie van de betaling die gedaan wordt bij het plaatsen van een Zoekopdracht. Deze staan vermeld in de Zoekopdracht. Voor Consignatie verkopen geldt dat alle verkopen in overleg plaatsvinden. In alle gevallen zal de directie van FDT Sportscars trachten zo passend mogelijk om te gaan met voorkomende situatie’s.

Artikel 7 – Prijswijzigingen

Gedurende de in het overeenkomst vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd of gewijzigd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in belastingen, accijnzen en zaken die 1 op 1 doorbelasten worden voor koper. Tenzij nadrukkelijk anders gespecificeerd in de door koper en verkoper bevestigde koopovereenkomst.

Artikel 8 – Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van FDT Sportscars B.V.. Hetzelfde geldt voor het juridisch eigendom. De eventueel in te kopen auto (en/of inruilauto) wordt pas eigendom van de FDT Sportscars B.V. zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.

Artikel 10 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij de feitelijke overschrijding van de vooraf geïndiceerde leveringstermijn, of bij de feitelijke overschrijding van de tussentijds gewijzigde en de bij de koper bekende leveringstermijn, kan de koper FDT Sportscars B.V. Verzoeken passende maatregelen te treffen. Levertermijnen op geimporteerde auto’s zijn echter altijd indicatief.

In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

FDT Sportscars B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik. In beginsel gelden op voertuigen geleverd door FDT Sportscars B.V. geen garantietermijnen tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

FDT Sportscars B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in aflever gereed maken van de bestelde auto. Als plaats van levering geldt het adres van FDT Sportscars B.V. aan De Steiger 101A-K te Almere, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het afleveradres kan ook het adres van de klant zijn, indien overeengekomen. De definitieve betaling door de koper vindt plaats ten tijde van het overschrijven/de levering van een voertuig, binnen 24 uur. Indien de koper en opdrachtgever in gebreke blijft in de  tijdige betaling van de factuur en afname van de bestelde auto, dan komen de rentekosten en opslagkosten voor rekening van de koper en opdrachtgever. Hieronder valt ook de redelijke en marktconforme financiële afboeking (afschrijving) met betrekking tot de desbetreffende auto. Indien de staat en/of uitvoering van de auto substantieel afwijkt van hetgeen is omschreven in de overeenkomst, dan heeft de koper/opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 13 – Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de koper/opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan ten tijde van de fysieke uitlevering of aflevering of zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 14 – Retentierecht

FDT Sportscars B.V. kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 • De koper/opdrachtgever de autofactuur en de eventuele kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • De koper/opdrachtgever de kosten van eventuele eerder gemaakt kosten van verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • De koper/opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met FDT Sportscars B.V. niet of niet geheel voldoet.

Artikel 15 – Klachtenregeling

FDT Sportscars B.V. beschikt over een klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de directie van FDT Sportscars B.V., nadat de koper de tekortkomingen en of gebreken heeft geconstateerd. Klachten dienen schriftelijk (ook per e-mail) te worden gemeld. De bij FDT Sportscars B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door FDT Sportscars B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper/opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen FDT Sportscars B.V. en de koper en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten of geschillen kunnen uitsluitend betrekking hebben op:

 1. De overeenkomst van koop en verkoop van een voertuig, tenzij door de koper kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.


Indien tussen koper/opdrachtgever en FDT Sportscars B.V. er niet in slagen om in het geschil tot overeenstemming te komen, dan hebben beide partijen de mogelijkheid het geschil schriftelijk aanhangig maken bij bevoegde rechtbank Midden Nederland.

Artikel 17 – Privacy

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt FDT Sportscars B.V. deze informatie strikt vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. In sommige gevallen verstrekken wij deze informatie aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. De FDT Sportscars B.V. website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop dit Privacy statement niet van toepassing is.

FDT Sportscars B.V. gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de Websites, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Het doorgeven van persoonsgerichte gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers zijn verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen. De directie van FDT Sportscars B.V. is verantwoordelijk voor naleving van de regels hieromtrent.

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Natuurlijk geschiedt de deelname aan zulke acties geheel op vrijwillige basis. Indien u hiermee niet akkoord gaat, kunt u ons dit te allen tijde meedelen, zodat wij de gegevens kunnen blokkeren.

Artikel 18 – Copyright

Auteursrechtvoorbehoud FDT Sportscars B.V.. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van FDT Sportscars B.V. BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins. Voor klanten geldt dit voorbehoud ook onverkort. Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden of soortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden. FDT Sportscars B.V. verzoekt te worden geïnformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.

Terms and Conditions FDT Sportscars
Version 03-2021

Article 1 – Definitions

In these General Terms and Conditions:

 1. ‘car’ means a passenger car, a combination or van derived therefrom, the total weight of which
  including the load capacity does not exceed 3,500 kg;
 2. The car to be purchased: a car sold by the buyer to the seller by way of purchase as part of the
  agreement;
 3. The agreement: the agreement of the purchase and sale of car or of parts and accessories therefor;
 4. The seller: the person who sells a car or parts and accessories for it under the agreement;
 5. The buyer: the person who, pursuant to the agreement, buys a car or parts and accessories for it;
 6. The assignment: the agreement to carry out assembly, disassembly, repair or maintenance work,
  voluntary or legal inspections and damage assessments, each individually or collectively referred to
  as ‘work’;
 7. The client: the person who instructs the repairer to carry out or have work carried out;
 8. ‘Repairer’ means the person who executes or commissions an order in respect of a car and/or parts
  and accessories;
 9. The warranty: warranty provided by the seller on those cars, parts and accessories.

Article 2 – Applicability

These terms and conditions apply to every offer, quotation and agreement between B.V. FDT Sportscars B.V. (hereinafter: FDT Sportscars B.V. or seller) and the buyer or client to which FDT Sportscars B.V. has declared these conditions applicable, insofar as these conditions have not been expressly deviated from
by the parties in writing. These general terms and conditions are also written and applicable to the employees of FDT Sportscars B.V. If there is uncertainty about the interpretation of one or more provisions of these general terms and conditions, the explanation must take place ‘in the spirit’ of these provisions. If a situation arises between the parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation must be assessed in the spirit of these general terms and conditions. The applicability of conditions and/or provisions established by the buyer and/or client, and/or deviation from the FDT Sportscars B.V. General terms and conditions is explicitly rejected, unless a written agreement is concluded between FDT Sportscars B.V. and the buyer and/or client regarding new, and/or deviating conditions and/or provisions.

Article 3 – Identity of the entrepreneur

Name entrepreneur: B.V. FDT Sportscars B.V.
Location & visiting address: De Steiger 101A-K, 1351AJ Almere
Phone number: 0615216973
Opening hours and accessibility: Monday to Sunday by appointment. Saturday from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.
Email address: sales@fdtsportscars.com
Chamber of Commerce number: 72421541
RDW approval with authority to name vehicles.

Article 4 – The offer

The quotations and offers of FDT Sportscars B.V. are without obligation and not binding. No right can
be derived from the quotation or offer if the product to which the quotation or offer relates is no
longer available or modified in the meantime and/or if it can reasonably be established that the
quotation or offer, or a part thereof, contains an obvious mistake or error.

Each offer shall contain such information that it shall be clear to the applicant what rights and
obligations are attached to the acceptance of the offer. These are expressed in the agreement
(Agreement may be: Purchase Agreement, Search or Consignment Assignment). This concerns in
particular: a. the price including a specification of the taxes;b.the possible costs of delivery and a specification of the work. b. for the preparation of the delivery;

 1. The way in which the agreement will be concluded and what actions are necessary for this;
 2. The method of payment, delivery and execution of the agreement;
 3. The period for accepting the offer, or the period within which the entrepreneur can apply theprice;
 4. The way in which the consumer, before concluding the agreement, can check the data provided by him in the context of the agreement and, if desired, restore it;
 5. g.the minimum duration of the distance contract in the event of a long-term agreement.

Article 5 – The agreement

The agreement is concluded at the time of acceptance and agreement of the price and the otherconditions set, between the buyer and/or client and FDT Sportscars B.V. The agreement may be the Purchase Agreement, Search or Consignment Order. The principles for Search and Consignment Assignments are laid down in the document of the same name. The agreement must always be recorded and approved in writing or digitally. This can be done by means of confirmation by e-mail but also by means of a personally written signature by both the buyer and the seller. A Purchase Agreement can also be confirmed by e-mail and is confirmed again upon delivery of the vehicle by signing the purchase agreement. A copy of each Agreement shall be kept by FDT Sportscars. Unless otherwise agreed, there are no guarantees on agreements.

In any case, a written or electronically recorded agreement shall include:

 • The description of the car and any car to be purchased, both with any accessories;
 • The price of the car at the time of purchase and sale, indicating whether the price is a fixed or a nonfixed agreed price;
 • The price of any car to be purchased at the agreed time of delivery of that car;
 • The delivery costs of the car;
 • Any additional costs to be incurred;
 • Any additional appointments with a view to a Search or Consignment sale

Article 6 – Reflection period

No cooling-off periods apply to agreements with FDT Sportscars B.V. When placing a Search, immediate costs are incurred by enabling trading partners. However, arrangements can be made about a refund of the payment made when placing a Search. These are listed in the Search. For Consignment sales, all
sales take place in consultation. In all cases, the management of FDT Sportscars will try to deal with situations as appropriately as possible.

Article 7 – Price changes

During the period of validity stated in the agreement, the prices of the products and/or services offered
will not be increased or changed, except for price changes due to changes in taxes, excise duties and
items that are charged 1 to 1 for the buyer. Unless expressly specified otherwise in the purchase
agreement confirmed by the buyer and seller.

Article 8 – The risk to the car

The car is at the expense and risk of FDT Sportscars B.V. until the time of actual delivery. The same goes for legal property. Any car (and/or trade-in car) to be purchased will only become the property of the FDT Sportscars B.V. as soon as the actual delivery thereof has taken place to him. Until then, the car to
be purchased is at the expense and risk of the buyer and all costs will be borne by him. This includes the costs of maintenance and any damage caused by any cause, including that damage as a result of not being able to return the complete registration certificate.

Article 9 – Retention of title

The delivered car remains the property of the seller as long as the buyer has not fully paid all that he
owes under the purchase agreement. As long as the car has not passed to the buyer in ownership, the
buyer is obliged to insure and have it maintained on his behalf W.A. + airframe.

Article 10 – Exceeding the delivery period

In the event of the actual exceeding of the pre-indicated delivery period, or in the event of the actual exceeding of the interim amended delivery period and the delivery period known to the buyer, the buyer may request FDT Sportscars B.V. to take appropriate measures. However, delivery times on
imported cars are always indicative. In all cases where the seller can invoke a situation of force majeure of a lasting nature, both parties are
authorized to dissolve the agreement.

Article 11 – Conformity and Warranty

FDT Sportscars B.V. guarantees that the products and/or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and/or usability and the legal provisions and/or government regulations existing on the date of the conclusion of the
agreement. If agreed, the seller also guarantees that the product is suitable for other than normal use. In principle, no warranty periods apply to vehicles supplied by FDT Sportscars B.V. unless otherwise expressly agreed.

Article 12 – Delivery and execution

FDT Sportscars B.V. will take the utmost care when preparing the ordered car in delivery. The place of delivery is the address of FDT Sportscars B.V. to De Steiger 101A-K in Almere, unless otherwise agreed in writing. The delivery address can also be the address of the customer, if agreed. The final payment by
the buyer takes place at the time of the transfer/delivery of a vehicle, within 24 hours. If the buyer and client fail to pay the invoice on time and purchase the ordered car, the interest costs and storage costs will be borne by the buyer and client. This includes the reasonable and market-based financial write-off
(depreciation) in relation to the car in question. If the condition and/or execution of the car differs substantially from what is described in the agreement, then the buyer/client has the possibility to dissolve the agreement without judicial intervention.

Article 13 – Payment

Unless otherwise agreed, the amounts owed by the buyer/client must be paid at the time of the physical delivery or delivery or as agreed in the Agreement.

Article 14 – Right of retention

FDT Sportscars B.V. may exercise the right of retention on the car, if and for as long as:

 • The buyer/client does not or does not pay the car invoice and any costs of the work on the car in its entirety;
 • The buyer/client does not pay the costs of any previously incurred costs of work performed on the same car or does not pay in its entirety;
 • The buyer/client does not or does not fully comply with other claims arising from the contractual relationship with FDT Sportscars B.V.

Article 15 – Complaints procedure

FDT Sportscars B.V. has a complaints procedure. Complaints about the execution of the agreement must be submitted to the management of FDT Sportscars B.V. within a competent time, fully and clearly described, after the buyer has found the shortcomings and or defects. Complaints must be reported in writing (also by e-mail). The complaints submitted to FDT Sportscars B.V. will be answered within a period of 7 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, FDT Sportscars B.V. will respond within the period of 14 days with a message of receipt and an
indication when the buyer/client can expect a more detailed answer.

Article 16 – Disputes

Only Dutch law applies to agreements between FDT Sportscars B.V. and the buyer and client to which
these general terms and conditions apply. Complaints or disputes can only relate to:

 1. The contract of purchase and sale of a vehicle, unless the buyer can be agitated on the basis of a
  guarantee issued by the manufacturer or importer of the car.

If the buyer/client and FDT Sportscars B.V. fail to reach an agreement in the dispute, both parties have
the possibility to bring the dispute in writing before the competent court midden Nederland.

Article 17 – Privacy

If you enter personal data, FDT Sportscars B.V. treats this information strictly confidentially. We use your data to provide you with the information you have requested and relevant. In some cases, we provide this information to third parties that we have engaged in order to provide you with the information you
have requested. By entering your data, you agree to this. The FDT Sportscars B.V. website may contain links to websites of other providers, to which this Privacy Statement does not apply.

FDT Sportscars B.V. uses your personal data for the technical administration of the Websites, for customer management, for product surveys and for marketing only in the required size. The transmission of personal data to official institutions and bodies is only carried out within the framework of mandatory national legal provisions. Our employees are obliged to observe the confidentiality of personal data. The management of FDT Sportscars B.V. is responsible for compliance with the rules in this regard.

We want to use your data to inform you about our products and service and, if desired, to ask you questions about this. Of course, participation in such actions is entirely voluntary. If you do not agree with this, you can inform us at any time, so that we can block the data.

Article 18 – Copyright

Copyright reservation FDT Sportscars B.V.. Nothing in this publication may be reproduced, made public, stored in a database or transmitted, in any form whatsoever, electronically, mechanically, by recording or otherwise, without the prior express permission of FDT Sportscars B.V. BV. This reservation also
applies to customers in full. Any use of this information for commercial or advertising purposes or similar activities is expressly prohibited and will be violated. FDT Sportscars B.V. requests to be informed if such activities are deified or any suspicion thereof.